Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

MUHTAR ÖDENEK VE SOSYAL GÜVENLİK YASASI

MUHTAR ÖDENEK VE SOSYAL GÜVENLİK YASASI

Kanun Numarası : 2108 Kabul Tarihi : 29/8/1977 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/9/1977 Sayı : 16053 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 16 Sayfa : 2456

Madde 1 – (Değişik: 5/2/1998 – 4336/1 md.) Köy muhtarları ile şehir ve kasaba mahalle muhtarlarına, 14.750(1)(2) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ödenek verilir. (Değişik ikinci cümle: 21/4/2005-5335/9 md.; Mülga ikinci cümle: 29/1/2016-6663/12 md.) (…) (1) (2) Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. Bu ödeneğin karşılığı her yıl İçişleri Bakanlığı bütçesine konulur ve yılı içinde söz konusu bütçeden il özel idare ile yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları bütçelerine aktarılır. (3) Muhtar ödeneği, her ayın onbeşinci günü il özel idareleri tarafından ilgililere peşin olarak ödenir. Madde 2 – (Mülga: 1/8/1996 – 4160/5 md.) Madde 3 – Köy ve mahalle muhtarlarından bir sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı almakta bulunanların bu aylıkları muhtarlık ödeneği ve harçlardan alacakları prim dolayısıyle kesilmez. Madde 4 – (Değişik birinci fıkra: 31/5/2006-5754/89 md.) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirecek bir çalışması bulunmayan veya bu kapsamda aylık almayan köy ve mahalle muhtarları, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar. (4) (Değişik ikinci fıkra: 17/4/2017-KHK-690/33 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7077/29 md.) Birinci fıkra kapsamında bulunanların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sosyal güvenlik primleri, il özel idareleri veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları tarafından doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenir. Sosyal güvenlik primlerinin karşılığı her yıl İçişleri Bakanlığı bütçesine konulur ve yılı içinde söz konusu bütçeden il özel idare ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları bütçelerine aktarılır. ––––––––––––––– (1) 12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanunun 77 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “3.000” ibaresi”5.700” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “5.700” ibaresi “14.750” şeklinde değiştirilmiş; söz konusu değişikliğin, Kanunun yayım tarihi olan 10/2/2016 tarihini izleyen ayın onbeşinde yürürlüğe gireceği adı geçen Kanunun 35 inci maddesi ile hüküm altına alınmıştır. (3) 17/4/2017 tarihli ve 690 sayılı KHK’nin 32 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “il özel idare” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları” ibaresi eklenmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7077 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır. (4) 17/4/2017 tarihli ve 690 sayılı KHK’nin 33 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “4 üncü maddesi kapsamında sigortalı” ibaresi “4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı” şeklinde, “aylık ve gelir” ibaresi “aylık” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7077 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
5148

Madde 5 – (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) Madde 6 – (Değişik: 21/5/1987 – 3372/2 md.) Köy ve mahalle muhtarlarına verilecek ödeneğin özel idare bütçelerine aktarılması, köy ve mahalle muhtarlarına ödenmesinin esas ve usulleri; mahalle muhtarlarının harç tahsilatının ve paylarının ödenme biçimi ile köy ve mahalle ve ihtiyar heyetleri tarafından verilecek resmi evraka ait basılı kağıtların tip, örnek ve bedellerine ilişkin hususlar Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. Madde 7 – 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanunu ile 15/4/1944 tarihli ve 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline dair Kanunun bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 8 – 15/4/1944 gün ve 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyeti Teşkiline Dair Yasanın 20 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir: Yoksullukları mahalle muhtarı tarafından kabul edilenlerden ve üçüncü maddenin ikinci bendinde yazılı işlerden harç alınmaz. Ek Madde 1 – (Mülga: 21/5/1987 – 3372/3 md.) Geçici Madde – (Mülga: 21/5/1987 – 3372/3 md.) Madde 9 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 10 – Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

  • * * 29/8/1977 TARİH VE 2108 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMİYEN GEÇİCİ MADDELER: 1 – 21/5/1987 tarih ve 3372 Sayılı Kanunun Geçici Maddesi: Geçici Madde – Bu Kanunun 2 nci maddesinde düzenlenmesi öngörülen yönetmelik, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde çıkarılır. Bu düzenleme yapılıncaya kadar eski yönetmeliğin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
    5149